Propallia: noordelijk Zuid-Holland

 
Consortium palliatieve zorg Propallia is een samenwerkingsverband van diverse zorg-, onderwijs- en onderzoeksinstellingen in de regio noordelijk Zuid-Holland (de regio Den Haag, Delft, Gouda, Leiden en omstreken).

Kenmerken van de regio

1,8 miljoen inwoners, verstedelijkt gebied met enkele landelijke gebieden.

Wie zijn we?

Ons consortium bestaat uit de vier netwerken palliatieve zorg in de regio noordelijk Zuid-Holland (de regio Den Haag, Delft, Gouda, Leiden en omstreken), het Expertise Centrum Palliatieve Zorg van het Leids Universitair Medisch Centrum, het Integraal Kankerinstituut Nederland (IKNL), de Haagse Hogeschool, het ROC Mondriaan, de Hogeschool Leiden en het MDO Rijnland.

Waarom zijn we er?

Om in nauwe samenwerking met patiënten en naasten de palliatieve zorg in de regio de komende jaren te verbeteren.
Patiënten in de palliatieve fase en hun naasten in onze regio ontvangen de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plek Juist betekent voor ons: passend bij hun behoeften en wensen, optimaal gebruik makend van de deskundigheid van professionals en vrijwilligers.

Wat is kenmerkend voor ons?

In ons netwerk staat het perspectief van patiënten en naasten in woord en daad centraal. We zijn aanhanger van de in deze regio geboren Suzanne methodiek. We volgen goed of wat we doen echt verschil maakt voor patiënten en naasten. Samen werken, leren, verbeteren en innoveren met alle partijen is onze kracht.

Wat willen we?

  1. De belangrijkste door patiënten en naasten en zorgverleners ervaren knelpunten in de palliatieve zorg in onze regio zichtbaar verminderen of oplossen.
  2. Een samenwerkingsverband creëren dat ook na 2020 leidt tot verdere zorgverbetering: de vier netwerken palliatieve zorg in onze regio en de velden (in) formele zorg, onderzoek, onderwijs en patiënt/naasten verbinden en structureel samenwerken, leren, verbeteren en innoveren.

Hoe gaan we dat doen?

  • De belangrijkste knelpunten in de palliatieve zorg vanuit het perspectief van patiënten- en naasten vertalen naar relevante ontwikkeltrajecten, interventies, onderzoek en onderwijs. Deze worden in ZonMw e.a. projecten ondergebracht.
  • Bestaande succesvolle aanpakken en werkwijzen in de regio breder verspreiden.
  • Structureel verbeteren van en leren in de zorg door intensief samen te werken. We ontwikkelen en passen een rondetafelmethodiek toe waarbij patiënt/naasten, (in) formele zorgverleners en onderzoek en onderwijs elkaar gelijkwaardig ontmoeten en in gesprek gaan over hoe de zorg beter kan. 
  • Een (financieel) duurzame basis leggen voor succesvolle praktijken en structuren.

Hoe zijn we georganiseerd?

We hebben een stuurgroep met managers en bestuurders van de samenwerkende partners, een bredere  coördinatiegroep met leden die de oren en ogen in het ‘veld’ zijn (zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek, patiënten en naasten) en de Patiënten en naastenraad, die het perspectief van deze groep inbrengt op beleid, projecten en werkwijze van Propallia.

Het dagelijks bestuur (kernteam) van Propallia wordt gevormd door Stefan Fiselier (directeur Transmuralis), Yvette van der Linden (hoofd Expertisecentrum Palliatieve Zorg), een patiënten- en naastenvertegenwoordiger, Eveline van Drielen (IKNL), de netwerkcoördinatoren van de vier regio's en Marcella Tam.

In dit overzicht kun je alle projecten vinden.

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de consortiumsecretaris. E-mail: m.c.tam@lumc.nl

Suzanne methodiek: Suzanne is de naam voor de fictieve patiënt e/o naaste die professionals helpt focussen op de waarden van de patiënt. De Suzanne-gedachte betekent een cultuuromslag. Er is een duidelijk verschil tussen zorg die wordt gegeven op basis van de behoeften van de patiënt en zorg die is gebaseerd op de beperkingen van een organisatie. (zie www.transmuraalnetwerk.nl/Themas/Suzanne

Auteur: Consortium palliatieve zorg Propallia

Projecten

Week van de vraag

"Wat kan ik of iemand anders uit uw omgeving doen of laten, zodat u zich prettiger gaat voelen?" Dat was de vraag die 44 zorgprofessionals en vrijwilligers in de “Week van de Vraag” stelden aan een of meerdere patiënten en naasten die zij die week spraken. De “Week van de Vraag” is een actie, die het consortium Propallia heeft ingezet om de zaken op te sporen, die voor patiënten en hun direct naasten het leven prettiger kunnen maken. Soms zijn dit kleine, relatief eenvoudige zaken, die zich afspelen op fysiek, emotioneel, sociaal of geestelijk gebied, maar die enorm belangrijk voor hen zijn. Elk antwoord was weer uniek en gaf een doorkijkje in wat mensen bezig houdt en nodig hebben.

MuSt-pc

De zeven Expertisecentra Palliatieve Zorg van de academische ziekenhuizen en integraal kankercentrum Nederland (IKNL) werken samen aan het ontwikkelen van de digitale MuSt-PC tool, die zorgverleners en patiënten gaat ondersteunen bij de signalering, behandeling en monitoring van klachten bij een levensbedreigende ziekte.

 

Oog voor naasten

Aandacht en zorg die gericht zijn op naasten rondom het sterven van een geliefde kan hen na het overlijden helpen bij een zo goed mogelijke rouwverwerking. In dit project wordt in navolging van de KNMG handreiking ‘Tijdig spreken over het levenseinde’ in samenspraak met naasten en zorgverleners een handreiking ‘Voor- en nazorg rondom het sterven van een geliefde’ ontwikkeld, geëvalueerd en geïmplementeerd.

Signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase bij verpleeghuisbewoners (SigMa)

In het verpleeghuis wordt palliatief-terminale zorg vaak pas laat ingezet omdat verzorgenden niet tijdig herkennen dat de situatie en behoeften veranderen. In het project wordt, door verzorgenden, onderzoekers, familie en patiënten samen, in 14 verpleeghuizen uit een reeks instrumenten (methodes, tools) zoals de ‘IKNL signaleringsset’ en de ‘surprise question’ gekozen en uitgeprobeerd voor het nauwkeuriger en eerder signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase.

Nieuws