Consortia nieuws

Handreiking over zorgmijding dak- en thuislozen verschenen

Handreiking over zorgmijding dak- en thuislozen verschenen

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het VUmc, samen met o.a. het NIVEL, Erasmus MC, Leger des Heils, HVO Querido en de Nederlandse Straatdoktersgroep. Vanaf maart 2016 is onderzoek gedaan met behulp van dossieronderzoek, cohortstudies, literatuuronderzoek en focusgroepen. Hieruit bleek dat er veel behoefte is aan een consultatiefunctie voor hulpverleners, zodat specifieke kennis bij een consulent kan worden geraadpleegd als een dakloze patiënt in de laatste levensfase is. Daarnaast bleek er ook behoefte aan landelijke bundeling en uitwisseling van kennis door experts, deskundigheidsbevordering van hulpverleners en een belangenbehartigersfunctie voor daklozen zelf. 

Tijdens dit onderzoek kwam vaak naar voren dat onder de groep dak- en thuislozen een doelgroep is die lastig in beeld te brengen is, zowel in onderzoek als in de praktijk. Die groep bestaat uit mensen die geen hulp zoeken of accepteren, en mensen die het zorgnetwerk niet begrijpen of waarbij de formele zorg niet aansluit. We merkten wel in interviews met verschillende betrokkenen dat geestelijk verzorgers en straatpastors op een andere manier werken, en vaak wel in contact met deze groep kwamen. We besloten daarom om eerst deze doelgroep beter te gaan begrijpen, zodat professionals beter inzicht hebben in het fenomeen zorgmijding en het bereiken van deze groep. Voor professionals in de maatschappelijke en medische zorg die in aanraking komen met mensen die dak- of thuisloos zijn en professionele zorg mijden is een handreiking geschreven. In deze handreiking staan adviezen en aanbevelingen op basis van de werkwijze en ervaringen van geestelijk verzorgers, straatpastors, outreachend professionals en voormalig daklozen. Deze handreiking gaat dan ook niet specifiek over palliatieve zorg, omdat eerst meer inzicht nodig is in zorgmijding. 

Auteur: