Basiscompetenties palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen

Basiscompetenties palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen

27-6-2018

Publicatie Basiscompetenties palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen verschenen over het project: Ontwikkeling, evaluatie en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor en MBO- verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuidoost-Brabant.

Deze publicatie is een verslag van de eerste fase van dit Palliantieproject. In deze fase werd onderzocht welke basiscompetenties studenten verzorging en verpleegkunde (niveaus 3, 4 en 6) nodig hebben op het gebied van de palliatieve zorg. Er werden hierbij verschillende methoden gebruikt: een literatuurstudie en documentenanalyse, interviews met experts, professionals uit het veld en docenten, een enquête onder studenten en interviews met patiënten en nabestaanden. Aan dit project hebben zeven scholen meegewerkt: de Fontys hogeschool in Eindhoven, het ROC Summacollege in Eindhoven, het ROC Ter Aa  in Helmond, ROC Gildeopleidingen in Roermond, het ROC Arcuscollege in Heerlen, de Zuyd Hogeschool in Heerlen en het ROC Leeuwenborgh in Maastricht. De omschreven  competenties zijn samen met het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg (IKNL, 2017) richtinggevend voor het gebruik en ontwikkelen van leerinhoud en leermaterialen. De structuur en de wijze waarop deze inhoud wordt vormgegeven binnen de diverse opleidingen en scholen kan variëren. Aanbevolen wordt deze zo veel mogelijk  te verweven in de bestaande curricula.


Consortia, Consortium Limburg-Zuidoost Brabant