Waar staan we met het NPPZ?

Waar staan we met het NPPZ?

16-8-2018
Het NPPZ is ambitieus van start gegaan, met maar liefst 14 doelstellingen waarop in vier jaar resultaten moeten worden bereikt. Gaat dat lukken, zijn we op de goede weg? En wat merken patiënten daarvan? 

Met nog twee jaar te gaan, heeft Bureau HHM dat in opdracht van VWS onderzocht. Gekeken is naar activiteiten vanuit de overheid, het ZonMw programma Palliantie en activiteiten in de consortia. Per doelstelling is in beeld gebracht welke activiteiten zijn ondernomen. Activiteiten die ten doel hebben dat mensen in hun laatste levensfase en hun naasten op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak in samenhang de zorg en ondersteuning krijgen die aansluit op hun wensen en behoeften. Waar en wanneer zij dat wensen. Deze monitor van HHM is geagendeerd in de stuurgroep NPPZ.

Activiteiten op alle doelstellingen van het NPPZ
De monitor van HHM geeft per doelstelling inzicht in de stand van zaken in vergelijking met de nulmeting die bij de start van het NPPZ is uitgevoerd. Ook is nu een link gelegd met het Kwaliteitskader palliatieve zorg. 

Geconstateerd is dat op alle doelstellingen activiteiten zijn opgepakt en dat de samenwerking in het veld goed op gang is gekomen. De uitdaging is nu om tot merkbare verbetering voor de patiënt te komen. Het gaat daarbij niet alleen om het verbeteren van de zorg, maar ook over het zoeken van verbinding met gemeenten.

Lacunes en aandachtspunten
Uit de monitor komt een aantal lacunes/aandachtspunten naar voren die HHM in het rapport expliciet noemt:

  • ​Afgelopen jaren zijn naast het Kwaliteitskader palliatieve zorg ook diverse andere kwaliteitskaders en -standaarden ontwikkeld (denk aan Verpleeghuiszorg en Palliatieve Zorg thuis door verpleegkundigen en verzorgenden). Voor een succesvolle implementatie is integratie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg in de kaders en standaarden van specifieke sectoren van belang.
     
  • Het is een wens dat iedere organisatie werkzaam in de palliatieve zorg dezelfde items registreert, zodat een landelijke meting van kwaliteit van palliatieve zorg beschikbaar is. Kwaliteit van zorg zoals ervaren door patiënten en naasten zou daar onderdeel van moeten uitmaken. Dit wordt nog nauwelijks geregistreerd.
     
  • Patiëntenorganisaties uiten de wens dat kwaliteitskaders, -standaarden en richtlijnen worden vertaald naar informatie voor patiënten, zodat patiënt en naasten ook weten waar ze op mogen rekenen.
  • De indruk bestaat dat het aantal palliatieve zorgvoorzieningen, waaronder hospices, is toegenomen. Er is echter geen registratie van palliatieve zorgvoorzieningen, waardoor er geen beeld is van spreiding over het land, beschikbaarheid naar type zorg, et cetera. Een dergelijk overzicht is zowel voor patiënten als voor zorgverleners behulpzaam (zie doelstelling 4.4).

De vorige stuurgroepvergadering vond plaats in maart 2018


Activiteiten overheid

Documents to download