Over NPPZ

In 2014 is het NPPZ gestart. Het NPPZ bestaat uit activiteiten vanuit de overheid, het ZonMw programma Palliantie en activiteiten in zeven consortia Palliatieve Zorg.

Doel

De overheid investeert tot 2020 ruim 50 miljoen euro in palliatieve zorg in Nederland. Zij wil hiermee palliatieve zorg op een hoger niveau brengen. Het doel is dat mensen in hun laatste levensfase en hun naasten op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak in samenhang de zorg en ondersteuning krijgen die aansluit op hun wensen en behoeften. Waar en wanneer zij dat wensen.

De palliatieve zorg kan verbeteren door:

 • Het vergroten van het bewustzijn van het levenseinde
 • Wegnemen van drempels in financiering en organisatie van de palliatieve zorg
 • Uniforme kwaliteitseisen aan palliatieve zorg op alle dimensies
 • Tijd, ruimte en aandacht van professionals om patiënt en naasten tijdig te betrekken bij het palliatieve zorgtraject   
   

Doelstellingen 2020

Op het gebied van bewustwording en cultuur:

 • Het bewustzijn over palliatieve zorg bij burgers is vergroot en het is normaal om tijdig stil te staan bij het levenseinde
 • Het bewustzijn over palliatieve zorg bij zorgverleners is vergroot en het is normaal om tijdig stil te staan bij het al of niet doorbehandelen

Op het gebied van organisatie en continuïteit:

 • Meer mensen kunnen op de plek van hun voorkeur (veelal thuis) overlijden dan in 2014
 • De zorg is zo dichtbij als mogelijk georganiseerd en de aansluiting tussen eerste en tweede lijn is verbeterd
 • Palliatieve zorg is onderdeel van de reguliere zorgverlening en sluit beter aan bij (onder meer) de ouderenzorg en de welzijnssector
 • Specialistische en multidisciplinaire kennis is snel beschikbaar, met meer aandacht voor de sociale en spirituele dimensie tijdens de palliatieve fase
 • De financiering van palliatieve zorg volstaat, is duidelijk en niet bureaucratisch

Op het gebied van zorginnovaties en kwaliteit:

 • De kwaliteit van de palliatieve zorg is verbeterd
 • Iedereen werkzaam in de zorg heeft een goede basiskennis over palliatieve zorg (inclusief sociale en spirituele dimensie)
 • Minder mensen ervaren onnodige pijn en benauwdheid tijdens het sterfproces
 • De kennis over en organisatie van palliatieve zorg voor speciale doelgroepen (kinderen, ggz, vgz, dementerenden, dak- en thuislozen) is verbeterd 

Op het gebied van patiëntenparticipatie en ondersteuning:

 • De behoeften van mensen in de laatste levensfase en hun naasten staan centraal. Mensen in de laatste levensfase zijn beter voorbereid en meer betrokken als partner bij de palliatieve behandeling
 • Mantelzorgers zijn minder vaak overbelast
 • De inzet van opgeleide vrijwilligers in de laatste levensfase is mogelijk op alle plaatsen waar mensen overlijden
   

Stuurgroep NPPZ

Een brede stuurgroep met partijen van binnen en buiten de palliatieve zorg monitort of er voldoende voortgang wordt gemaakt op de doelstellingen. Resultaten van het programma kunnen zo beter worden geborgd en aanbevelingen voor verbetering van palliatieve zorg kunnen door de juiste organisatie worden opgepakt. De stuurgroep NPPZ vergadert twee keer per jaar.

De stuurgroep wordt ondersteund door adviesbureau HHM.

Stuurgroepleden:  VWS (voorzitter), Agora, Fibula, IKNL, KNMG, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra/UMCG, NHG, Palliactief, Programmacommissie ‘Palliantie. Meer dan zorg’, VNG, V&VN palliatieve zorg, Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, ZonMw.
 

Kerngroep palliatieve zorg

De kerngroep palliatieve zorg richt zich op de palliatieve zorg in het algemeen en - voor de duur van het NPPZ - op de stuurgroep van het NPPZ in het bijzonder. 

De kerngroep bestaat uit koepelorganisaties die patiënten, professionals of vrijwilligers vertegenwoordigen; koepelorganisaties die zorgaanbieders vertegenwoordigen en ondersteunings-/ netwerkorganisaties in de palliatieve zorg. Alle leden van de Kerngroep hebben elk hun opdracht op het gebied van palliatieve zorg. Met deze vertegenwoordiging van veldpartijen in zorg en welzijn vormt zij de stem van professionals en organisaties. 

De kerngroep fungeert als klankbordgroep voor VWS. Zij brengt namens professionals en organisaties in het veld gevraagd en ongevraagd advies uit aan VWS, de politiek en de stuurgroep NPPZ, maar desgewenst ook aan andere betrokken partijen zoals zorgverzekeraars. Doel is knel- of aandachtspunten te signaleren en te agenderen, vraagstukken te exploreren en te verhelderen en oplossingsrichtingen te agenderen. Daarnaast kunnen partijen vertegenwoordigd in de kerngroep elkaar advies vragen en geven. De kerngroep streeft naar samenhangende verbeteringen in de palliatieve zorg. Zo wil zij bijdragen aan de doelstellingen 2020 van het NPPZ. 

De kerngroep palliatieve zorg vergadert vier keer per jaar. 

Kerngroepleden: Agora (voorzitter Kerngroep), ActiZ, Associatie Hospice Zorg Nederland, Integraal Kankercentrum Nederland, Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg, LOC zeggenschap in zorg, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, PalHAG, Palliactief, Stichting Fibula, V&VN palliatieve zorg, Verenso, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ), Vereniging Mentorschap Nederland, Vereniging Geestelijk Verzorgers Nederland (VGVZ).
 

Landelijk Overleg Consortia (LOCo)

Het LOCo is opgericht om de onderlinge uitwisseling en ondersteuning tussen de consortia in het kader van het NPPZ te faciliteren. Twee vertegenwoordigers uit elk van de 7 consortia, IKNL en Fibula komen tijdens het LOCo overleg dat vier keer per jaar plaatsvindt, bijeen.