Over Consortium Ligare

Palliatieve zorg | samenwerken en verbinden

Ligare is het regionale consortium Palliatieve zorg in de vier noordelijke provincies. Een samenwerkingsverband waarin de patiënt, naasten en zorgprofessionals samen de koers vormgeven.

Zoals de naam Ligare al aangeeft, is het consortium gericht op samenwerken en verbinden door kennis te delen, te leren en innoveren.

Het kerndoel (missie) van Ligare is:

De patiënt in de palliatieve fase in staat te stellen om samen met zijn naasten persoonlijke keuzes te maken die bijdragen aan een zo positief mogelijk ervaren laatste levensfase en, indien gewenst, te ondersteunen bij het maken en realiseren van deze keuzes.

Samenwerken

De zorgorganisaties betrokken bij de 18 netwerken palliatieve zorg, het Expertisecentrum Palliatieve zorg Noordoost (EPZ) en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) hebben de ambitie om de bestaande samenwerking te versterken en te verbreden met Zorgbelang en onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Verbinden

Het versterken van de verbinding tussen behoeften en wensen van patiënten en zorgprofessionals is uitgangspunt van Ligare. Om deze in beeld te brengen is door diverse zorgprofessionals uit de 18 netwerken een knelpuntenanalyse gemaakt en zijn patiënten en naasten gevraagd naar hun wensen en behoeften door een digitale raadpleging. In de zomer van 2015 hebben 236 patiënten, naasten en nabestaanden uit de regio deze vragenlijst ingevuld. De uitkomsten uit de knelpuntenanalyse en de raadpleging zijn de basis voor de projecten en bijeenkomsten van 2015 en 2016. Het blijft echter niet alleen bij deze activiteiten, ‘verbinden’ is een werkwoord en vraagt dus om continue aandacht en prioritering. Zo wordt met Zorgbelangpatiëntenparticipatie vormgegeven, zijn zorgverzekeraars betrokken bij de projecten en worden verbindingen met NPO verkend. En ook de 5 hogescholen zijn samen actief op zoek naar kansen en mogelijkheden om onderwijs te versterken.   

Speerpunten

Vanuit wensen en behoeften van patiënten en zorgprofessionals iseen aantal speerpunten naar voren gekomen; het herkennen van de patiënt met palliatieve zorgvragen, het proactief plannen van zorg en het verbeteren van aandacht voor spirituele zorg in de reguliere zorgverlening. Recent is gestart met implementatie van markering van de palliatieve fase en het goede voorbeeld ‘proactieve zorgplanning’ in 18 netwerken. Ook worden er 3 verdiepingsslagen gemaakt bij patiënten met kanker, dementie en hartfalen. Bij de evaluatie van de proactieve zorgplanning wordt gekeken of er hiaten in de kennis en vaardigheden van zorgprofessionals zijn. Een functie van de werkveld conferenties is om hierin te voorzien: het uitwisselen van best practices en het leren van elkaar. Daarbij geldt natuurlijk wel dat sommige dingen in de stad anders werken dan op het platteland. Maar voor al onze activiteiten geldt: het doel is belangrijker dan het middel.

Lerend organiseren

Ligare wil ondersteunend en innoverend zijn ten dienste van patiënt, naasten en zorgprofessionals. Dat kan alleen door hen centraal te stellen en dus ‘bottom-up’ te werken. Het is een groeiproces dat door de leden samen vorm gegeven wordt. Ligare kent momenteel een stuurgroep en twee klankbordgroepen (patiënten en naasten; onderwijs,onderzoek en praktijk). Uiteraard vindt uitwisseling plaats tussen de stuurgroep en de twee klankbordgroepen.

consortium-ligare-structuur-patientcentraal

Meer informatie over Ligare

Website Ligare (consortiumligare.nl)
Contact met Ligare

Auteur: Consortium palliatieve zorg Ligare