Over Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest Nederland

 

Missie

De beste palliatieve zorg voor iedereen in ZWN.

Werkwijze         

 • Verbinden over de lijnen van zorg, onderwijs en onderzoek heen.
 • Gezamenlijk verdiepen van kennis.
 • Verspreiden en delen van kennis en ervaringen.

Deelnemende partijen 

 • Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Erasmus MC
 • De acht netwerken palliatieve zorg (mede namens hun achterban/leden): Stadsgewest Breda, Midden-Brabant, Waardenland, Rotterdam en omstreken, Nieuwe Waterweg Noord, Bergen op Zoom - Tholen - Roosendaal, Zeeland en Zuid-Hollandse Eilanden.
 • Onderwijsinstellingen: Hogeschool Rotterdam, de Avans Hogeschool, de Zorgacademie van het Erasmus MC, Stichting Leerhuizen.
 • Fibula (adviserend)

Structuur

Het consortium bestaat uit: de consortiumraad, het coördinatieteam, de Patiëntenadviesraad, het Onderwijsknooppunt en de lerende netwerken. Hieronder lichten we de verschillende onderdelen kort toe.  

Consortiumraad 
De consortiumraad bepaalt het beleid van het consortium (waar moet het consortium zich op richten en hoe doen we dat?).  De consortiumraad bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties die deelnemen aan het consortium en komt eens per jaar bij elkaar. 

Coördinatieteam

Het coördinatieteam bestaat uit:

 • de voorzitter van het consortium (tevens hoofd EPZ)
 • de adviseur van Fibula
 • een inhoudsdeskundige vanuit een consultatieteam op persoonlijke titel
 • vertegenwoordigers vanuit:
  • de netwerken palliatieve zorg (een vertegenwoordiger van de Brabantse netwerken binnen ZWN en een vertegenwoordiger van de niet-Brabantse netwerken binnen ZWN
  • het onderwijs
  • het onderzoek

Het coördinatieteam vervult de functie van schakelpunt en houdt zich bezig met:  

 • Zicht houden op bestaande lerende netwerken en stimuleren ontstaan nieuwe lerende netwerken. 
 • Bevorderen van het verspreiden en delen van kennis en ervaringen in de palliatieve zorg. 
 • Schakelen tussen bovenregionaal en landelijk niveau.
 • Voorstellen m.b.t. het verder ontwikkelen van het consortium ZWN voorbereiden voor de consortiumraad. 
 • Het versterken van de Patiëntenadviesraad. 

Patiëntenadviesraad

De Patiëntenadviesraad bestaat uit naasten en andere geïnteresseerden in de palliatieve zorg die vanuit patiëntenperspectief meedenken met onderzoek. 

Lerende netwerken 

Een lerend netwerk kan nieuw opgericht worden maar ook bestaande lerende netwerken kunnen als dusdanig aangemerkt worden. Een netwerk kan, door het coördinatieteam, als lerend netwerk van ZWN aangemerkt worden als:  

 •  Minimaal twee van de drie disciplines (zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek) van elkaar leren op het gebied van een bepaald onderwerp m.b.t. palliatieve zorg. Het onderwerp kan zowel inhoudelijk als organisatorisch zijn. 
 • Er één of meerdere aanjagers zijn. 
 • Er minimaal twee netwerken palliatieve zorg vertegenwoordigd zijn.  
 • De lessen binnen het consortium ZWN gedeeld worden.  

Meer informatie over de lerende netwerken van ZWN vindt u hier.

Onderwijsknooppunt 

In het kader van het landelijke programma O2PZ wordt er in elk consortium palliatieve zorg een onderwijsknooppunt palliatieve zorg opgezet. In ZWN bestaat dit knooppunt momenteel uit vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen. Doel is om regionaal te verbinden en daarnaast een brug te slaan tussen lokale en landelijke activiteiten op het gebied van onderwijs over palliatieve zorg. Elk knooppunt wordt vertegenwoordigd en getrokken door een ambassadeur. Voor ons consortium is dat Marieke Groot. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het consortium kunt u terecht bij de regioadviseur: g.vanderzweep@stichtingfibula.nl  Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via deze link

Lerende netwerken ZWN

Consortium Zuidwest Nederland