Over Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest Nederland

Verbinden, uitwisselen, versterken

De missie van consortium palliatieve zorg Zuidwest Nederland is dat elke cliënt in de regio Zuidwest Nederland die dat nodig heeft kwalitatief hoogstaande palliatieve zorg ontvangt gebaseerd op de laatste inzichten ongeacht de setting waar zij/hij verblijft.

Het consortium palliatieve zorg Zuidwest Nederland is een samenwerkingsverband tussen het expertisecentrum palliatieve zorg Erasmus, IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) en acht netwerken palliatieve zorg: Stadsgewest Breda, Midden Brabant, Waardenland, Rotterdam en omstreken, Nieuwe Waterweg Noord, Bergen op Zoom Tholen Roosendaal, Zeeland en Zuid-Hollandse Eilanden.

Andere samenwerkingspartners zijn de Hogescholen Rotterdam, Breda, Zeeland, afdeling Huisartsgeneeskunde Erasmus MC, Zorgacademie Erasmus MC en Leerhuizen palliatieve zorg.

Iedere partij heeft zijn eigen rol binnen het consortium op basis van aanwezige expertise.

Verbinding met de praktijk

Het consortium hecht grote waarde aan het leggen van een verbinding met de dagelijkse praktijk van de palliatieve zorg. Wij willen dit onder meer bereiken door het uitvoeren van relevante (onderzoeks)projecten, het actief onderhouden van contacten met coördinatoren en voorzitters van de netwerken palliatieve zorg en samenwerkingspartners. Belangrijke activiteiten vanuit het consortium zijn het brengen van werkbezoeken, het uitbrengen van een nieuwsbrief, het geven van presentaties op scholingsdagen en het actief betrekken van samenwerkingspartners.

Kennis delen

Jaarlijks worden twee ontmoetingsdagdagen georganiseerd om alle leden te informeren over de voortgang en ze te betrekken bij de volgende stappen die binnen het consortium worden gezet. Belangrijke onderwerpen zijn het delen van de kennis en ervaringen vanuit de verschillende gremia binnen het consortium. Het uitgangspunt is dat de deelnemers met nieuwe inspiratie en handvatten naar huis gaan.

De mensen

Samenwerking tussen mensen heeft verbinding nodig van ideeën, ervaringen en gevoelens. Deze verbinding komt tot stand in woorden en daden.

Palliantie

Binnen het consortium zijn een groot aantal projecten gehonoreerd door ZonMw, te weten:

 • Transmurale palliatieve zorg in Zuidwest Nederland: een regionaal leer- en verbeterprogramma
 • Markering van de laatste levensfase in het ziekenhuis: voldoet de 'Surprise question' of is een aangepast instrument nodig?
 • Reutelen in de stervensfase: is profylactische behandeling zinvol?
 • Deactiveren van ICD's in de laatste levensfase: een pilotstudie
 • Palliatieve zorg voor daklozen (samen met consortium Amsterdam)
 • Advance care planning bij kinderen (samen met consortium MUtrecht)
 • Patiëntenparticipatie (samen met consortium Maastricht)
 • Zorg voor mensen met dementie in de eerste lijn
 • Rituelen en spirituele zorg in de eerste lijn
 • Tijdig in gesprek: website voor advanced care planning
 • Ondersteuning van mantelzorgers in de eerste lijn
 • Onwikkeling van kwaliteitsindicatoren i.h.k.v. kwaliteitskader (landelijk)
 • MUST: ontwikkeling van een strategie voor diagnostiek en behandeling van multidimensionele symptomen (landelijk)

Werkwijze

Krachten bundelen en inspiratie
De regio kent een jarenlange geschiedenis van een goede samenwerking tussen de netwerken, IKNL en het expertisecentrum. De stap naar consortiumvorming werd vanaf het begin gezien als een stap naar verbinden, uitwisselen en versterken. Door de netwerken vindt een continue analyse van knelpunten plaats welke besproken worden in de consortiumraad en het tripartiet overleg. Deze worden telkens aangepakt in de cyclus van kennisontwikkeling (onderzoek), kennisdeling en –verspreiding (onderwijs) en kennistoepassing (implementatie in de praktijk). Belangrijk hierbij is de patiënten- en naasten adviesraad, bestaande uit (vertegenwoordigers) van patiënten en naasten, met o.a. een vertegewoordiger uit de Nederlandse Patiënten Vereniging. Zij worden betrokken bij alle fasen van (onderzoeks)projecten.

Meer informatie 

Voor meer informatie over het consortium kunt u terecht bij Anne Kors-Walraven, adviseur palliatieve zorg IKNL (a.kors@stichtingfibula.nl).

Auteur: Consortium palliatieve zorg Zuidwest Nederland

Consortium Zuidwest Nederland