Lerende netwerken

25-03-2021 Consortium Zuidwest Nederland
Lerende netwerken

Consortium in beweging

Het consortium Zuidwest-Nederland (ZWN) zet zich al enkele jaren in voor de beste palliatieve zorg voor iedereen. De kracht van het consortium is dat we zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek aan elkaar verbinden. Dit jaar zullen we dit o.a. doen door lerende netwerken op te zetten en door de lessen van reeds bestaande lerende netwerken breder te gaan delen. 

Een lerend netwerk is een groep van personen die van elkaar wil leren op een bepaald onderwerp. Zo’n groep kan als lerend netwerk van het consortium ZWN worden aangemerkt als: 

  • Minimaal twee van de drie disciplines (zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek) van elkaar leren op het gebied van palliatieve zorg.
  • Er één of meer aanjagers zijn.
  • Er minimaal twee netwerken palliatieve zorg in het werkgebied van ZWN vertegenwoordigd zijn.
  • De lessen binnen het consortium ZWN gedeeld worden. Hoe we dat gaan doen, zullen we de komende tijd verder uitwerken. 

We richten ons de komende tijd op het opzetten van lerende netwerken rond drie thema’s. Hieronder kunt u lezen welke thema’s dit zijn, wie de trekkers zijn en wat de stand van zaken is.

1. Palliatieve zorg voor mensen met belemmerde toegang tot reguliere zorg

Michael Echteld en Koen Westen gaan een lerend netwerk opzetten rond dit thema. Eind januari heeft al een verkennend overleg plaats gevonden. Op donderdag 20 mei 13.30-15.00 zal de startbijeenkomst plaatsvinden.

2. Implementatie in de palliatieve zorg

Arianne Stoppelenburg, Conny Bouwer en Anne Kors-Walraven zijn de mogelijkheid van het opzetten van een lerend netwerk rond dit thema aan het verkennen. Op donderdag 20 mei 9.30-11.00 organiseren ze een verkennend overleg.

3. Patiëntenparticipatie in palliatieve zorg, onderzoek, beleid en onderwijs

Bij de bijeenkomst heeft Ida Korfage een pitch gegeven over het opstellen van een uniform gedragen wilsverklaring. Samen met Judith Rietjens is zij aan het verkennen of er een lerend netwerk met een bredere insteek opgezet kan worden. Op dinsdag 15 juni 13.00-14.00 organiseren ze een verkennend overleg.

Heeft u interesse om aan te haken bij één of meerdere van deze lerende netwerken? Laat het weten door een mail te sturen aan a.kors@stichtingfibula.nl